Home / เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

วทบ. (อุตสาหกรรมเกษตร)-เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

          เป็นหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมและผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) และการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ AEC  เน้นการแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสนองความต้องการของตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของชีวิตและการปรับ ปรุงมูลค่าของวัสดุและสิ่งมีชีวิตในการนำมาซึ่งนวัตกรรมสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่-อาหาร(Non-food Industrial Biotechnology) เช่น อุตสาหกรรมพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าจากของเสียและการบำบัดของเสียด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การคิดค้นชุดตรวจวินิจฉัย และชุดทดสอบ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม  ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Biotechnology in Food Industry) เช่น การเพิ่มมูลค่าอาหาร การนำนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

การเรียนการสอน
เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช ห้องปฏิบัติการชีวภาพสัตว์ ห้องปฏิบัติการการบำบัดของเสียและการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และเทคโนโลยีการหมัก ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เน้นการฝึกปฏิบัติการทั้งในห้อง Lab และดูงานภาคสนามในสถานที่จริง (Industrial Visit) นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

 2211 33

เปิดโอกาสให้ฝึกงานสหกิจศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ สามารถนำหัวข้อหรือปัญหาที่ตนสนใจมาพัฒนาและวิจัยระหว่างศึกษา(Project)เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม (Problem and Research base learning)

วิชาที่เรียน
                   ระบบการศึกษา ระบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษาต่อปี)
                   ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
                   จำนวนหน่วยกิตรวมประมาณ 180 หน่วยกิต
วิชาที่เรียนเน้นความรู้พื้นฐานทั่วไป เช่น เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เรียนวิชาเฉพาะในหลักสูตร เช่น พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม ชีวสารสนเทศน์ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังหมัก สุขาภิบาลและการจัดการโรงงาน การเยี่ยมชมโรงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
          เลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ตามความถนัด เช่น การจัดการและการบำบัดของเสียอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการนำของเสียไปใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเอนไซม์และการนำไปใช้ประโยชน์เอนไซม์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการหมักและการผลิตภัณฑ์หมักในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

งานและเส้นทางความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

               ผู้ที่จบสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีโอกาสที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมอาหาร (Non-Food Industry) เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานกระดาษ โรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตกรดอินทรีย์ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) เช่น โรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานเครื่องปรุงรส โรงงานผลิตนมเปรี้ยว  โดยรับผิดชอบตำแหน่ง ผู้ควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมการผลิต นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักส่งเสริมการขายและการตลาด นักวิเคราะห์เจ้าหน้าที่โครงการ ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาคราชการและบริษัทเอกชน เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) สภาวิจัยแห่งชาติ สวทช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก สามารถเรียนต่อได้ทั้งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ เช่นวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รายได้เฉลี่ยต่อเตือน 15,000-24,000 บาท