Home / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วทบ. (อุตสหกรรมเกษตร)-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                          เทคโนโลยีอาหารมีหลักสูตรคลอบคลุมความรู้ด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาใช้ทดลองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ คณาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

วิชาที่เรียน
เรียนวิชาเฉพาะในหลักสูตร เช่น อาหารและโภชนาการ จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร อาหารและโภชนาการ การแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร วิศวกรรมกระบวนการ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิชาเฉพาะสาขา เช่น จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในตำแหน่งต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมและประกันคุณภาพ สายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร งานบริการและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร นอกจากนี้สามารถทำงานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ