Home / ปริญญาโท

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Master of Science Program in Agro-Industry

 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ มีศักยภาพในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนางานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีทักษะในการทำงานและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   ที่มีความรู้เชิงบูรณาการในระดับสากล

2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีศักยภาพในการทำงาน ในระดับผู้ประกอบการนักวิจัย และนักวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย

3.  เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำผลงานวิจัยที่ได้สู่ระดับสากล